Index of /pubs/of2005-1293/gis/OFR_2005_1293/layers

Backscatter.lyr     24-Nov-2014 11:53 13K
Bathymetry.lyr     24-Nov-2014 11:53 28K
Bottom Photographs .lyr 24-Nov-2014 11:53 18K
Bottom Type.lyr     24-Nov-2014 11:53 10K
Depth to Bedrock.lyr  24-Nov-2014 11:53 16K
Ground Validation.lyr  24-Nov-2014 11:53 33K
Physiographic Zones.lyr 24-Nov-2014 11:53 18K
Sediment Grabs.lyr   24-Nov-2014 11:53 27K